Here are the complete list of poems of the Hyakunin Isshu, the authors and the first two lines of each poem.  Enjoy!

Poem Author First Verses
1 Emperor Tenji Aki no ta no kariho no io no
2 Empress Jitō Haru sugite natsu ki ni kerashi
3 Kakinomoto no Hitomaro Ashibiki no yamadori no ō no
4 Yamabe no Akahito Tago no ura ni uchi idete mireba
5 Sarumaru no Taifu Okuyama ni momiji fumiwake
6 Ōtomo no Yakamochi Kasasagi no wataseru hashi ni
7 Abe no Nakamaro Ama no hara furisake mireba
8 Kisen Hōshi Waga io wa miyako no tatsumi
9 Ono no Komachi Hana no iro wa utsuri ni keri na
10 Semimaru Kore ya kono yuku mo kaeru mo
11 Ono no Takamura Wata no hara yasoshima kakete
12 Henjō Ama tsu kaze kumo no kayoiji
13 Emperor Yōzei Tsukuba ne no mine yori otsuru
14 Minamoto no Tōru Michinoku no shinobu mojizuri
15 Emperor Kōkō Kimi ga tame haru no no ni idete
16 Ariwara no Yukihira Tachiwakare inaba no yama no
17 Ariwara no Narihira Chihayaburu kamiyo kikazu
18 Fujiwara no Toshiyuki Sumi no e no kishi ni yoru nami
19 Lady Ise Naniwa gata mijikaki ashi no
20 Prince Motoyoshi Wabi nureba ima hata onaji
21 Sosei Ima kon to iishi bakari ni
22 Fun’ya no Yasuhide Fuku kara ni aki no kusaki no
23 Ōe no Chisato Tsuki mireba chiji ni mono koso
24 Sugawara no Michizane Kono tabi wa nusa motori aezu
25 Fujiwara no Sadakata Na ni shi owaba osakayama no
26 Fujiwara no Tadahira Ogurayama mine no mojijiba
27 Fujiwara no Kanesuke Mika no hara wakite nagaruru
28 Minamoto no Muneyuki Yamazato wa huyu zo sabishisa
29 Ōshikōchi no Mitsune Kokoroate ni orabaya oran
30 Mibu no Tadamine Ariake no tsurenaku mieshi
31 Sakanoue no Korenori Asaborake ariake no tsuki to
32 Harumichi no Tsuraki Yama kawa ni kaze no kaketaru
33 Ki no Tomonori Hisakata no hikari no dokeki
34 Fujiwara no Okikaze Tare o ka mo shiru hito ni sen
35 Ki no Tsurayuki Hito wa isa kokoro mo shirazu
36 Kiyohara no Fukayabu Natsu no yo wa mada yoi nagara
37 Fun’ya no Asayasu Shiratsuyu wo kaze no fukishiku
38 Ukon Wasuraruru mi wo ba omowazu
39 Minamoto no Hitoshi Asajiu no ono no shinohara
40 Taira no Kanemori Shinoburedo iro ni ide ni keri
41 Mibu no Tadami Koisu chō waga na wa madaki
42 Kiyohara no Motosuke Chigiriki na katami no sode wo
43 Fujiwara no Atsutada Ai mite no nochi no kokoro ni
44 Fujiwara no Asatada Au koto no taete shi nakuwa
45 Fujiwara no Koretada Aware to mo iu beki hito wa
46 Sone no Yoshitada Yura no to wo wataru funabito
47 Egyō Yaemugura shigereru yado no
48 Minamoto no Shigeyuki Kaze wo itami iwa utsu nami no
49 Ōnakatomi no Yoshinobu Mikakimori eji no taku hi no
50 Fujiwara no Yoshitaka Kimi ga tame oshi karazarashi
51 Fujiwara no Sanekata Kaku to dani eyawa ibuki no
52 Fujiwara no Michinobu Akenureba kururu mono to wa
53 Michitsuna no Haha Nageki tsutsu hitori nuru yoru no
54 Takashina no Takako Wasureji no yukusue made wa
55 Fujiwara no Kintō Taki no oto wa taete hisashiku
56 Izumi Shikibu Arazaran kono yo no hoka no
57 Murasaki Shikibu Meguri aite mishi ya sore tomo
58 Daini no Sanmi Ariyama ina no sasawara
59 Akazome Emon Yasurawade nenamashi mono wo
60 Koshikibu no Naishi Oeyama ikuno no michi no
61 Ise no Taifu Inishie no nara no miyako no
62 Sei Shōnagon Yo wo komete tori no sorane wa
63 Fujiwara no Michimasa Ima wa tada omoi taenan
64 Fujiwara no Sadayori Asaborake uji no kawagiri
65 Sagami Uramiwabi hosanu sode da ni
66 Gyōson Morotomo ni aware to omoe
67 Suō no Naishi Haru no yoru no yume bakari naru
68 Retired Emperor Sanjō Kokoro ni mo arade ukiyo ni
69 Nōin Hōshi Arashi fuku mimuro no yama no
70 Ryōzen Sabishisa ni yado wo tachi idete
71 Minamoto no Tsunenobu Yu sureba kadota no inaba
72 Yūshi Naishinnō-ke no Kii Oto ni kiku takashi no hama no
73 Ōe no Masafusa Takasago no onoe no sakura
74 Minamoto no Toshiyori Ukarikeru hito wo hatsuse no
75 Fujiwara no Mototoshi Chigiri okishi sasemo ga tsuyu wo
76 Fujiwara no Tadamichi Wata no hara kogi idete mireba
77 Retired Emperor Sutoku Se wo hayami iwa ni sekaruru
78 Minamoto no Kanemasa Awaji shima kayou chidori no
79 Fujiwara no Akisuke Akikaze ni tanabiku kumo no
80 Taiken Mon In no Horikawa Nagakaran kokoro mo shirazu
81 Tokudaiji Sanesada Hototogisu nakitsuru kata wo
82 Dōin Omoi wabi satemo inochi wa
83 Fujiwara no Shunzei Yo no naka yo michi koso nakere
84 Fujiwara no Kiyosuke Nagaraeba mata kono koro ya
85 Shun’e Yo mo sugara mono omou koro wa
86 Saigyō Nageke tote tsuki ya wa mono wo
87 Jakuren Murasame no tsuyu mo mada hinu
88 Kōkamonin no Bettō Naniwa-e no ashi no karine no
89 Princess Shikishi Tama no o yo taenaba taene
90 Inpumon’in no Tayū Misebaya na ojima no ama no
91 Kujō Yoshitsune Kirigirisu naku ya shimoyo no
92 Nijōin no Sanuki Wa ga sode wa shiohi ni mienu
93 Minamoto no Sanetomo Yo no naka wa tsune ni mo ga mo na
94 Asukai no Masatsune Miyoshino yama no aki-kaze
95 Jien Ōkenaku ukiyo no tami ni
96 Saionji Kintsune Hana sasou arashi no niwa no
97 Fujiwara no Teika,
compiler of the Hyakunin Isshu
Konu hito wo matsuo no ura no
98 Fujiwara no Ietaka Kaze soyogu nara no ogawa no
99 Retired Emperor Go-Toba Hito mo oshi hito mo urameshi
100 Retired Emperor Juntoku Momoshiki ya furuki nokiba no

 

7 Responses to “Index”

 1. i1057 said

  Your link for Poem 20 is not currently working. Could you fix it, please? PS. I love this blog and all the poems 🙂

 2. Lili said

  The link for poem 52 doesn’t work. Could you fix it, please?
  Thanks for sharing those poems.

 3. Klaus said

  Would you please be so kind as to write the names of the authors next to the poem? It would make it much simpler to navigate. As a student, I see this blog as a goldmine, I’m very grateful!

 4. i1057 said

  I love this site, I visit it often. Thank you so much for the efforts. I hope I can remember all the poems one day.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: